Thông tư 47/2017/TT-BTNMT - Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đã thay thế bởi Thông tư 17/2021/TT-BTNMT Quy định giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước https://envimart.vn/slides/slide/thong-tu-17-2021-tt-btnmt-quy-inh-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-253
Views
2284 Total Views
1 Members Views
2283 Public Views
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Use permanent link to share in social media
Chia sẻ qua email

Vui lòng đăng nhập to share this document by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với