ENVIMART Trao đổi về thiết bị đo lường & quan trắc tự động

Xin chào

Đây là cộng đồng trao đổi chuyên môn về thiết bị đo lường và quan trắc tự động.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để chia sẻ và đóng góp những hiểu biết của bạn.

0

Tiêu chí kỹ thuật để lựa chọn thiết bị quan trắc nước ngầm là gì?

Để thực hiện đầu tư hệ thống giám sát khai thác nước ngầm cho doanh nghiệp, tôi cần nắm rõ yêu cầu pháp luật liên quan đến các thiết bị của hệ thống.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Lâm
-

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1 Trả lời
0
Best Answer

Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước ngầm bao trạm quan trắc nước ngầm (phần cứng) và quá trình vận hành (phần mềm), được quy định ở Thông tư 17/2021/TT-BTNMT. Về tiêu chí kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, bao gồm thiết bị đo mực nước, thiết bị đo lưu lượng, thiết bị truyền dữ liệu (datalogger) và các hạng mục phụ trợ khác (nếu có).

- Đối với thiết bị đo mực nước, cơ bản cần đáp ứng quy định về sai số tối đa là 1 cm (sai số tuyệt đối).

- Thiết bị đo lưu lượng cần đáp ứng sai số 5% (sai số tương đối).

- Datalogger là thiết bị có nhiều tiêu chí kỹ thuật, được quy định chi tiết tại Phụ lục III (trang 27) của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT.

Bạn có thể xem chi tiết tại đây: https://envimart.vn/slides/slide/thong-tu-17-2021-tt-btnmt-quy-inh-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-253

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ