ENVIMART Trao đổi về thiết bị đo lường & quan trắc tự động

Xin chào

Đây là cộng đồng trao đổi chuyên môn về thiết bị đo lường và quan trắc tự động.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để chia sẻ và đóng góp những hiểu biết của bạn.

0

Pháp luật hiện hành quy định kiểm định hiệu chuẩn thiết bị quan trắc như thế nào?

Trước khi đưa hệ thống giám sát, quan trắc tự động và hoạt động chính thức, hệ thống phải được đánh giá bởi cơ quan thứ ba có chức năng, đặc biệt là công tác hiệu chuẩn kiểm định các thiết bị đo lường.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ