ENVIMART Trao đổi về thiết bị đo lường & quan trắc tự động

Xin chào

Đây là cộng đồng trao đổi chuyên môn về thiết bị đo lường và quan trắc tự động.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để chia sẻ và đóng góp những hiểu biết của bạn.

0

Các tiêu chí để đánh giá một hệ thống quan trắc nước thải đáp ứng yêu cầu pháp luật?

Chúng tôi đã thực hiện đầu tư trạm quan trắc nước thải từ năm 2016, hiện tại có những hạng mục chưa đáp ứng quy định hiện hành. Chúng tôi cần làm gì để thực hiện đúng yêu cầu pháp luật hiện hành.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ