Am hiểu pháp luật

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xác định lại giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích (MDL)

Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Lâm

PL7, mục 2d có nêu "Mỗi năm một lần hoặc khi có thay đổi về thiết bị, chất chuẩn... thì phải xác định lại Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích (MDL)."

Vậy nếu MDL thay đổi có phải thông báo với Tổng cục hay không?

Hay sẽ update lên cho lần đánh giá lại tiếp theo?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ