Am hiểu pháp luật

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Việc thực hiện theo biểu mẫu quy định

Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Lâm

Các biểu mẫu lấy B2,3,4 là hướng dẫn nội dung của biên bản hay bắt buộc phải sử dụng biểu mẫu đó, đơn vị quan trắc có thể thiết kế hình thức khác nhưng đảm bảo nội dung trong biên bản được không?

Ví dụ: dồn các biểu đó làm 1 biên bản?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ