Am hiểu pháp luật

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Người thực hiện quan trắc hiện trường phải được đào tạo như thế nào?

Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Lâm

Điều 22. khoản 1 có quy định: Người thực hiện quan trắc hiện trường phải được đào tạo với chuyên ngành phù hợp vậy xin học cán bộ tố nghiệp những ngành nào thì được đánh giá là phù hợp?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ