Am hiểu pháp luật

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hoạt động thử nghiệm thành thạo

Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Lâm

Theo điều 21. Hoạt động thử nghiệm thành thạo thì số lần tham gia tối thiểu quy định rõ cho 3 nhóm thông số. Tuy nhiên còn nhiều thông số khác được chứng nhận nhưng không có trong 3 nhóm này thì áp dụng tần suất tham gia TNTT như thế nào (ví dụ Tổng N, Tổng P, sunfat, …)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ