Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định một số điều chi tiết của Luật bảo vệ môi trường

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Link file PDF - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP + Phụ lục đính kèm

File Nghị định số 08/2022/NĐ-CP:

+ Trang 112 - Chương VII - Quan trắc môi trường.

+ Trang 123 - Mục 2 - Quan trắc nước thải.

File Phụ lục kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP:

+ Trang 3 - Phụ lục II - Danh mục Cơ sở, ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm.

+ Trang 124 - Phụ lục XVIII - Danh mục Đối tượng lắp quan trắc tự động: Loại hình dự án, cơ sở; thông số cần quan trắc, lưu lượng yêu cầu.

Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Nguồn: Internet

ENVIMART tham gia triển lãm Vietwater 2021
Triển lãm quốc tế về ngành nước