Trạm quan trắc nước thải tự động


  • Quan trắc tự động các thông số COD, TSS, NH4+, pH, nhiệt độ... 

  • Lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra

  • Camera, tủ lấy mẫu tự động

  • Truyền dữ liệu về Sở TN&MT

Cùng tìm hiểu thông tin và quy định hiện hành, hoặc xem sản phẩm mà Envimart đang cung cấp.


Clarico-Text-Image

Liên hệ tư vấn viên

Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và chào giá cho Quý khách trong 30 phút

Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn thông qua form tư vấn hoặc liên hệ: 028 77727979 hoặc 0945293292

Thiết bị quan trắc chất lượng nước
Đáp ứng quy định Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
Giám sát chất lượng nước
Đáp ứng hầu hết các chỉ chiêu, các ứng dụng
Phần mềm quan trắc tự động
Giám sát toàn diện theo thời gian thực

Trạm quan trắc nước thải tự động là gì?

Trạm/hệ thống quan trắc tự động cố định là trạm/hệ thống quan trắc được lắp đặt cố định và lâu dài tại vị trí xác định và có khả năng tự động quan trắc các thông số nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Bao gồm quá trình quan trắc tự động các thông số chất lượng nước, lưu lượng nước thải vào hệ thống xử lý nước thải, lưu lượng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận; lưu trữ dữ liệu và truyền đến cơ quan quản lý nhà nước... Ngoài ra, trạm quan trắc tự động còn trang bị thiết bị lấy mẫu tự động (có khả năng nhận điều khiển từ data logger), camera giám sát hoạt động trạm quan trắc, chất chuẩn để thực hiện việc calib thiết bị định kỳ.

Bạn có thể tìm thấy các thiết bị của hệ thống quan trắc tự động nước thải tại đây .

Các thành phần cơ bản của trạm quan trắc

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT là văn bản trực tiếp quy định các yếu tố kỹ thuật về trạm quan trắc nước thải tự động, điều 33 (trang 30) là yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục, với các thành phần chính như bên dưới.

Clarico-3 Columns Style 5
Thiết bị quan trắc tự động, liên tục
Hoạt động ổn định, bền bỉ theo thời gian
Clarico-3 Columns Style 5
hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu
Lưu trữ, truyền nhận đúng quy định
Clarico-3 Columns Style 5
Chất chuẩn
Thông số đa dạng, tin cậy cho mọi thiết bị
Clarico-3 Columns Style 5
Thiết bị lấy mẫu tự động
Kết nối với data logger theo quy định pháp luật
Clarico-3 Columns Style 5
hệ thống Camera giám sát trạm quan trắc
Đáp ứng yêu cầu lưu trữ và giám sát liên tục
Clarico-3 Columns Style 5
Hạng mục phụ trợ hoàn thiện trạm
UPS, báo cháy, đồng hồ đo nhiệt độ...

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật 

Điều 34, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT (trang 31) là căn cứ trực tiếp để xác định các đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Bao gồm các quy định chi tiết cho các nội dung bên dưới:

  • Đặc tính kỹ thuật của thiết bị quan trắc nước thải tự động (xem hình bên dưới);

  • Khoảng đo của thiết bị quan trắc;

  • Khả năng xuất tín hiệu trạng thái;

  • Chất chuẩn;

  • Thiết bị lấy mẫu tự động.

Mời bạn tìm hiểu các quy định chi tiết về trạm quan trắc ở Thư viện Envimart

Liên hệ tư vấn viên

Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và chào giá cho Quý khách trong 30 phút

Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn thông qua form tư vấn hoặc liên hệ: 028 77727979 hoặc 0945293292